Forskrift om fluorholdige klimagasser

EUs forordning (EU) Nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, er implementert i Norge gjennom produktforskriftens kap. 6a og Miljødirektoratet fører tilsyn med at forskriftens krav etterleves.

En revidert utgave av denne forordningen, (EU) Nr. 517/2014, er planlagt innført i Norge, men denne er forsinket.

Formålet med forskriften er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, som benyttes i blant annet i kuldeanlegg, høyspentelektronikk og noen produkter.

Forskriften har i første rekke konsekvenser for følgende bransjer:

Dette omfatter blant annet krav til sertifisering av personell og foretak som er i befatning med gassene, samt krav til eiere av større kuldeanlegg om å kontrollere disse regelmessig for lekkasjer. Det er også innført importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

For nærmere beskrivelser henvises til lenker til lovverk, informasjonsmateriell for berørte bransjer og annen relevant informasjon.

Kategori

Relaterte lenker