Databaser og kart

Karta og databasene våre gir deg direkte tilgang til ei stor mengde stadfesta informasjon om norsk natur og miljø.

Miljødirektoratet samlar inn geografiske data og legg til rette og formidlar desse til ei rekkje brukargrupper. Formidlinga skjer både gjennom karttenester hos oss og gjennom standardiserte tenester som andre kan hente inn i karta sine. Ei rekke aktørar bidreg til å halde våre kartdata oppdaterte, som fylkesmannen, kommunane, Statens naturoppsyn og andre sektorar.