Overvåking av referanseelver 2017 - Basisovervåking i henhold til vannforskriften

Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del av resultatene. Med tanke på påvirkniger som fører til eutrofiering nådde alle vannforekomstene miljømålet, mens det kan se ut til å være noe organisk belastning i enkelte vannforekomster.

For forsuringsparameterne var det 18 vannforekomster som ikke nådde miljømålet, med noe dårligere tilstand på Sørlandet enn i resten av landet. Det er behov for mer data og en sammenstilling av referanseverdier for de ulike forsuringsparameterne før vi konkluderer med at såpass mange vannforekomster faktisk er forsuret. For fiskeindeksen ble det tydelig at det er stort behov for mer data og en revidering av indeksen, da kun 3 vannforekomster havnet i svært god tilstand, og hele 35 vannforekomster ikke nådde
miljømålet.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1002
Språk:
NB

Publisert:
24.05.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA, NIVA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
281

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker