Miljødirektoratets organisasjon

Arts- og vannavdelingen (AAL)

Avdelingen har ansvaret for forvaltningen av arter etter viltloven og lakse- og innlandsfiskloven, samt behandling av saker i henhold til genteknologiloven. Direktoratets arbeid... 06.03.14

Industri- og havavdelingen (IAL)

Avdelingen behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra landbasert industri og petroleumsvirksomheten, og stiller krav til utslipp til luft, vann... 22.06.13

Klimaavdelingen (KAL)

Avdelingen har ansvaret for helheten i Miljødirektoratets oppgaver på klimaområdet. Vi har ansvar for å formidle det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved... 22.06.13

Kommunikasjonsenheten (EKO)

Enheten har fagansvar for informasjon og kommunikasjon i direktoratet. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier og gjennomfører kommunikasjonstiltak i samarbeid med avdelingene og... 16.08.13

Miljøgiftavdelingen (MAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets arbeid på avfalls- og kjemikalieområdet, nasjonalt, i EU og globalt. Utvikling og implementering av regelverk er en viktig del av... 22.06.13

Naturavdelingen (NAL)

Avdelingen arbeider med å sikre og forvalte større og mindre verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, og koordinerer arbeidet med nasjonalparksentre og andre... 06.03.14

Organisasjonsavdelingen (OAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets ulike administrative funksjoner innen IKT, HR, økonomi, dokumentforvaltning, husforvaltning og overordnede styringssystemer.... 19.06.13

Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen enhet i Miljødirektoratet. Naturoppsynet har lokalkontorer spredt over hele landet og har oppsynsmyndighet, både på privat og... 22.06.13

Tilsyn- og miljødataavdelingen (TAL)

Tilsyn og miljødataavdelingen fører tilsyn med kjemikalier og innhold av farlige stoffer i produkter, og med landbasert industri og offshore virksomhet på norsk sokkel. Avdeling...

Miljødirektøren

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. Stine Bjørn og Jonas Landstad Fjeldheim er hennes stab. 07.04.15