Drammenselva har vært infisert av lakseparasitten siden 1987. Her fra Hokksund. Foto: Miljødirektoratet

Ekspertgruppe mener det er mulig å utrydde lakseparasitt i Drammensregionen

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris som foreløpig ikke har fått en bekjempelsesplan. En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet har nå konkludert med at det er mulig å utrydde parasitten fra regionen.

Gyrodactylus salaris

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.

G. salaris er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret minst fire ganger.

G. salaris har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.

Smitteregion Drammen består av 3 infiserte vassdrag, Drammensvassdraget, Lierelva (begge Buskerud) og Sandeelva (Vestfold).

G. salaris ble første gang påvist i smitteregionen i 1987

– Kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært lang og ressurskrevende, men vi begynner nå å nærme oss Stortingets mål om å fjerne den fra vassdrag i Norge. Derfor er det oppløftende at ekspertgruppen konkluderer med at det er sannsynlig at parasitten kan fjernes også fra denne regionen, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de største truslene mot villaksen i Norge. Bekjempelse av parasitten er høyt prioritert og omfattende utryddingstiltak gjennom flere tiår har redusert antallet infiserte vassdrag betydelig. Av 50 vassdrag som har vært infisert er 32 vassdrag friskmeldte, 11 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og 7 vassdrag gjenstår som infiserte - fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen.

Drammen er den eneste regionen hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en plan for utryddelse, og det har blitt stilt spørsmål om det er realistisk å utrydde parasitten her. Stortinget har satt som mål at parasitten skal utryddes der det er mulig, samtidig som risikoen for smittespredning til nye områder minimeres.

Miljødirektoratet har i dag mottatt en rapport fra en ekspertgruppe som fastslår at det er mulig å bli kvitt parasitten også i Drammensregionen. Les rapporten her.

Saken fortsetter under bildet

I tillegg til at parasitten dreper laksebestanden i vassdrag den er spredt til, vil en infisert elv utgjøre en smitterisiko overfor andre elver og regioner.

– Får vi ikke fjernet parasitten fra Drammensregionen vil smitterisikoen til andre vassdrag føre til at den fortsatt er en alvorlig trussel for norske laksebestander. Smitte til andre vassdrag vil også medføre store økonomiske tap og kostnader ved bekjempelse, sier Hambro.

Drammenselva ble infisert i 1987, og laksebestanden ble kraftig redusert. Ettersom det har vært drevet omfattende utsetting av laks i elva har det likevel vært mulig å fiske.

Utfordrende region

Ekspertgruppa

Medlemmene av ekspertgruppa representerer kunnskapen ved de respektive institusjoner.

Gruppemedlemmene har involvert andre faglige ressurser innenfor sin faginstitusjon når det har vært nødvendig.

Leder: Kjetil Hindar (NINA)

Sekretær: Tor Atle Mo (NINA)

Gruppemedlemmer: Sigurd Hytterød (Veterinærinstituttet), Asbjørn Vøllestad (Universitet i Oslo), Anders G. Hagen (NIVA), Roar Sandodden (Veterinærinstituttet), Knut Ola Aamodt (NVE), Morten Eken (Buskerud fylkeskommune).

Ekspertgruppa ble nedsatt av Miljødirektoratet i 2015 og har vært ledet av Kjetil Hindar ved NINA. Gruppa har bred faglig sammensetning fra miljøer med kompetanse på G. salaris, bekjempelsesmetoder, biomangfold, populasjonsgenetikk, bevaringsbiologi, hydrologi og kunnskap om lokale forhold.

Oppdraget har vært å vurdere alle mulige tilgjengelige alternativer og muligheter for å utrydde parasitten fra regionen. Kjemisk behandling i kombinasjon med fiskesperrer har de seneste årene dannet grunnlaget for bekjempelse av G. salaris.

Flere egenskaper ved Drammensregionen gjør behandling her spesielt krevende. Ekspertgruppa har vurdert Drammensfjorden med sitt ferskvannslag og forekomst av infiserte laksunger som den største utfordringen.

En annen stor utfordring er det artsrike samfunnet av ferskvannsfisk i regionen.

De mener likevel disse og de andre utfordringene kan løses gjennom en detaljplanlegging tilsvarende tidligere bekjempelsesaksjoner.

 – Det har vært nødvendig med et stort og grundig utredningsarbeid. Ekspertgruppa har gjort en betydelig innsats i å hente inn ny nødvendig kunnskap for å besvare oppgaven, sier Hambro.

Det er satt i gang flere nye forskningsprosjekter for å tette kunnskapshull og øke kunnskapen om både elvene og fjorden.

Ekspertgruppa mener det er mulig å utrydde parasitten både med rotenonmetoden og aluminiumsmetoden. Les mer om de ulike metodene her. (lenke) Videre mener gruppa at en ny metode med bruk av klor kan være aktuell, men at denne krever videreutvikling.

Estimerte kostnader

Bevaring av laksebestandene

Innsamling av laksestammene i Drammenselva og Lierelva til levende genbank startet i 2015. I tillegg er laksestammene bevart gjennom innfrysing av sæd.

Arbeidet med å fryse inn sæd til frossen genbank begynte i 2013.

Fiskeanleggene i Hokksund og Åmot har i vesentlig grad bidratt til å bevare den lokale laksestammen i Drammenselva, både med tanke på innsamling til levende genbank, og i tiden før innsamlingen begynte.

I henhold til bestillingen fra Miljødirektoratet har ikke ekspertgruppa valgt én spesiell metode for bekjempelse. Gruppa har derimot beskrevet hvilke strategier og metoder som kan benyttes og estimert kostnader ved de ulike metodene.

Miljødirektoratet vil gi en vurdering av rapporten og en faglig anbefaling til Klima- og miljødepartementet (KLD), om hva som bør gjøres i Drammensregionen. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Anne Kristin Jøranlid, fiskeseksjonen
telefon 975 42 352

Tema