Leter etter utslippskilde i Tyrifjorden

Det er funnet høye nivåer av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden. Miljødirektoratet har satt i gang arbeidet med å finne kilden. 

Tyrifjorden i Buskerud er en av innsjøene Miljødirektoratet har overvåket gjennom programmet «Miljøgifter i store innsjøer».

I 2014 og 2015 var PFOS-nivåene i fiskelever fra Tyrifjorden 20 og 45 ganger høyere enn gjennomsnittet i fisk fra henholdsvis Mjøsa og Randsfjorden.

– Det bekymrer oss at fisken i Tyrifjorden har så mye høyere konsentrasjoner av disse stoffene enn fisk i de andre nærliggende innsjøene. Men det er ingenting nå som tilsier at PFOS-nivåene i fisk eller i vannet i Tyrifjorden utgjør noen helsefare for folk. Mattilsynets foreløpige vurdering er at det er trygt å spise fisken, sier Marit Kjeldby, direktør i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

På kildejakt

PFOS er en miljøgift med mange svært betenkelige egenskaper. Det hoper seg blant annet opp i næringskjeden og det kan gi høye konsentrasjoner i rovfisk som abbor og ørret.

Les mer om stoffet på Miljøstatus

Tidligere var PFOS-holdig brannskum den største utslippskilden i Norge, men dette ble forbudt i 2007.

– Vi vet ikke hva som kan være kilden i Tyrifjorden og har derfor satt i gang et arbeid for å finne ut hvor dette kan komme fra, sier Kjeldby.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal på oppdrag fra Miljødirektoratet gjøre målinger i Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen. Landbruks og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud bistår i prosjektet.

– Målet er å avklare om det finnes utslippskilder langs elvene, og om det er forskjeller i forurensningsnivå i ulike deler av innsjøen, sier Kjeldby.

Kunstige fisker

NGI skal blant annet bruke det de kaller «kunstige fisker» – passive prøvetakere som samler opp PFOS fra vannet over tid. Utstyret vil bli plassert i elvene og ulike steder i innsjøen.

– Hvis fiskere eller andre forbipasserende skulle komme til å trekke opp utstyret som er forankret i en toppbøye og merket med NGI og prosjektnavn, risikere de å ødelegge undersøkelsen. Vi håper derfor at folk lar utstyret få stå i fred. Det er viktig at vi finner ut hvor denne forurensingen kommer fra, sier Marit Kjeldby.

Målingene starter opp i løpet av de neste ukene og vil vare frem til høsten. Resultatene vil sannsynligvis være klare i november.

– Vi ber også om tips dersom lokalbefolkningen skulle ha kjennskap til tidligere bruk av brannskum i stor skala, sier Kjeldby.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema